Skip to main content

[en] Knowledge Center

Obszar roboczy dla produkcji

Szybki widok fabryki

Obszar roboczy PRODUKCJA zapewnia kadrze zarządzającej widok „statusu” fabryki i bieżących działań.  Narzędzie zawiera informacje o kluczowych danych liczbowych, takich jak wytworzona wartość, wywiązywanie się z dostaw, aktywność zasobu, opóźniona produkcja i wartość opóźnionej produkcji, wykorzystanie zdolności produkcyjnej, urządzenia pomiarowe, raporty i inne.  Zatem narzędzie ma zastosowanie dla dyrektora generalnego i dla osób zarządzających produkcją.  Uprawnieniem wymaganym dla wyświetlania tego obszaru roboczego jest WyświetlObszarRoboczyProdukcji.

Zawartość

picture_001.jpg

Przyciski w tej sekcji dają dostęp do odpowiednich aplikacji:

PlanProd                         – aplikacja PRODPLAN do planowania produkcji.

Zasoby                         – menu zasobu (RES).

Salda pracy produktu       – aplikacja PWBAL dla raportów sald pracy.

Wywiązywanie się z dostaw                 – DPS, statystyki wywiązywania się z dostaw.

picture_006.jpg

Urządzenia pomiarowe (MET) mogą zostać dodane do systemu jako część modułu dokumentacji produkcji. Kontroluj w RamBase status instrumentów i daty kalibracji.

Kliknij liczbę „Aktywnych urządzeń”, aby uzyskać dostęp do menu MET i użyj dostępnych tam filtrów, aby wyświetlić np. MET wymagające kalibracji.

Aktywne urządzenia                        – MET ze statusem (ST) =8 są aktywnymi instrumentami. Sprawdzenie liczby powoduje przejście do menu MET.

Zaległe/Wstrzymane                – liczba MET, których data NastępnySerwis przypada przed „dzisiaj”.

W oknie kalibracji – liczba MET z datą NastępnySerwis przypadającą przed „dzisiaj” + liczba dni określona w ustawieniu firmy „DniOstrzeżeniaSerwisu”.

Wymaga kalibracji w tym miesiącu        – liczba MET, których NastępnySerwis wypada pomiędzy „dzisiaj” a końcem bieżącego miesiąca.

Wymaga kalibracji w następnym miesiącu        – liczba MET z NastępnymSerwisem w ciągu następnego miesiąca.

Oczekujące na dokumenty pomiarów        – liczba dokumentów pomiarów (MSR) gotowych do akceptacji.

Sekcja „Kluczowe dane liczbowe” wyświetla wartości dla dostarczonych (zakończonych) produkcji, wywiązywania się z dostaw, kosztu i czasu planowanych produkcji (prognoza) i niektóre dane liczbowe dla działań z bieżącego dnia.

Historia

Dostarczona produkcja

picture_007.jpg

Jest to wartość wytworzona dla zakończonych produkcji (SSA z TypDok = PRODUKCJA) z datą dopasowania bieżących okresów w tabeli. Obliczona wartość jest sumą KwotyNetto dla tych bieżących SSA. Sumy nie są obliczane „w wierszu”, ale są zapisywanymi wartościami ponownie obliczanymi przez nocne zadanie wsadowe lub przez ikony przeliczania w nagłówku kluczowych danych liczbowych.

Procedura obliczania sprawdza każdy BOM (KIT) dla ZESTAWÓW podrzędnych i zmniejsza wartość każdego SSA z kosztem znalezionym w zestawach podrzędnych, które są produkowane wewnętrznie, aby zapewnić, że wytworzona wartość nie jest „podwojona” i że wartości są prawidłowe w bieżących okresach. Zakupione zapasy z kategorią zapasu = K* są obliczane tak, jak wszystkie inne przychodzące części/materiały (niebędące produkcją).

% wywiązywania się z dostaw

Wywiązywanie się z dostaw (DPS) dla nabywców w wartościach procentowych, suma dostaw wcześniejszych + na czas.

Prognoza

Plan zasobu h/%

picture_008.jpg

Te wartości są obliczane z zasobów (RES), które nie są grupą zasobów (tylko członkowie i pojedyncze zasoby) i są sklasyfikowane jako aktywne (STATUS niższy niż 9).

Godziny/

      = planowane godziny = suma wszystkich użytych (UżyteDni) godzin dla dat w pozostałej części bieżącego okresu.  Dostępne w folderze „Użycie” w każdym RES.

/współczynnik wykorzystania                = suma UżytychDni podzielona przez sumę DziennejZdolnościProdukcyjnej * 100 (%) dla zasobów i reszty bieżącego okresu.

Plan kosztów produkcji

picture_009.jpg

Te wartości przedstawiają sumę kosztu planowanego dla planowanych i uruchomionych produkcji. PWO, które są potwierdzone i aktywne i mają status >1 i < 9.  Suma KwotyNetto PWO dla dostarczonej produkcji zmniejszająca wartość każdego PWO z wartością dla użytych KIT podrzędnych.

KoniecProd (obliczona data zakończenia produkcji) decyduje, w którym okresie wartość jest uwzględniana.

Wartości Dostarczona produkcja i Plan kosztów produkcji mogą być również wyświetlane jako wykresy po kliknięciu ikony wykresu w nagłówku sekcji.

picture_010.jpg

Zielona                koszt materiału i koszt dodany materiału dla historii produkcji (zakończona produkcja).

Pomarańczowa                koszt operacji dla historii produkcji (zakończona produkcja).

Niebieska                koszt planowany materiału i koszt dodany materiału dla planu produkcji. Uruchomiona i planowana produkcja.

Czerwona                koszt operacji dla planu produkcji.

Dzisiaj

picture_011.jpg

Te dwa prędkościomierze wskazują w jaki sposób dostępne zasoby są wykorzystywane „dzisiaj” i wskazują w jaki sposób rzeczywistość odpowiada planowemu wykorzystaniu.

Aktywne zasoby                liczba zasobów z uruchomionymi lub zatrzymanymi zadaniami

Aktywne operacje                liczba uruchomionych lub zatrzymanych zadań

Opóźniona produkcja (waluta)                wartość zamówień produkcji, w których co najmniej jedna operacja jest opóźniona o co najmniej 1 dzień w porównaniu z planem dla operacji.

% zakończenia produkcji/

suma zamówień                        dla uruchomionych / zwolnionych zamówień produkcji, PWO ze statusem (ST) > 5 i < 9.

                        Zsumowany czas naliczony / zsumowany czas planowany * 100.

                        Wynik > 100 = nadużyty czas.

Prędkościomierz 1

Planowane wykorzystanie wszystkich zasobów dzisiaj.

Wykorzystanie = suma UżyteDni / suma DniZdolnośćiProdukcyjnej * 100 (%).

Prędkościomierz 2

Czas zarejestrowany dzisiaj w porównaniu do czasu planowanego na dzisiaj.

Suma zarejestrowanego czasu / suma UżytychDni * 100 %

Pola pod prędkościomierzami

Te pola będą zawierać liczby i dane liczbowe, niektóre z możliwością sprawdzenia liczby zamówień produkcji, zamówień produkcji oczekujących na zwolnienie do produkcji, opóźnionych produkcji, wartości opóźnień produkcji, raportów jakości.

picture_012.jpg

Gotowe do produkcji:      PWO ze statusem ST = 4, STARTPROD <= dzisiaj

Uruchomione produkcje:       PWO, status ST=5

Zakończone produkcje: PWO, status ST=8

picture_013.jpg

Operacje: Planowane operacje czekające na ukończenie poprzedniej operacji.

Zasoby:   Zasoby z oczekującymi operacjami.

Zamówienia produkcji:

         Zlecenia (PWO) z oczekującymi operacjami.

picture_002.jpg

Operacje:  Aktywne lub oczekujące operacje, które są opóźnione w porównaniu do planowanej daty rozpoczęcia/zakończenia.

Zasoby:  Zasoby z opóźnionymi operacjami.

Zamówienia produkcji: Zlecenia (PWO) z opóźnionymi operacjami.

picture_003.jpg

Pierwsze trzy wiersze na liście reprezentują te same liczby, co w powyższym polu Opóźnione produkcje, ale tutaj obejmują wartość opóźnionych zamówień produkcji za tymi numerami.

Sprawdzenie liczb w wierszu 1 i 2 powoduje przejście do aplikacji PRODPLAN i folderu Opóźnione operacje.

Sprawdzenie liczby w wierszu 3 powoduje przejście do PRODPLAN i folderu Opóźnione produkcje.

Opóźnione oczekujące zamówienia:

Jest to liczba pozycji zamówienia nabywcy lub zamówień produkcji połączonych z wartością Oczekujące, co oznacza, że zlecenie produkcyjne musi zostać dla nich utworzone.

Sprawdzenie liczby w wierszu 4 powoduje przejście do aplikacji PRODPLAN i folderu Oczekujące według zamówienia.

Opóźniona praca zewnętrzna:

Aktywne lub oczekujące operacje zewnętrzne, które są opóźnione w porównaniu do daty planowanego rozpoczęcia/zakończenia.

Sprawdzenie liczby w wierszu 5 powoduje przejście do aplikacji PRODPLAN i folderu Operacje zewnętrzne.

picture_004.jpg

Zaległe raporty jakości                Jest to liczba dokumentów QAR, które nie są zamknięte (ST < 9),

                        a których TERMIN < dzisiaj.  Sprawdź menu QAR.

Odchylenie kosztu

Liczba operacji z alertem odchylenia kosztu.

Sprawdź raport REP/102680.

Odchylenie czasu

Liczba operacji z alertem dziennika pracy, czyli operacjami, które zostały zakończone, a różnica pomiędzy zarejestrowaną pracą a planowaną pracą jest wyższa niż ustawienie firmy.

Sprawdź raport REP/102681.

RAPORTY:

picture_005.jpg

Sekcja raportów zawiera łącza do grupy raportów związanych z submodułami, które są częścią modułu produkcji.