Skip to main content

[en] Knowledge Center

Ustawienia dla Logistyki – Odprawa celna

Konfiguracja nazwy

Opis

Tworzenie zgłoszenia celnego wywozowego (EXP)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, jedno zgłoszenie celne wywozowe (EXP) jest tworzone dla pozycji awiza wysyłki (CSA-ITM), pozycji zwrotu dostawcy (SRT-ITM) i pozycji przesunięcia międzymagazynowego (STW-ITM), które są połączone z przychodzącym listem przewozowym (WBI) z wypełnionym kodem KODSC (kod składu celnego). Jedno zgłoszenie celne wywozowe jest również tworzone dla pozycji awiza wysyłki, pozycji zwrotu dostawcy i pozycji przesunięcia międzymagazynowego, które są połączone z przyjęciem zewnętrznym połączonym z przychodzącym listem przewozowym bez wypełnionego kodu KODSC lub z przyjęciem zewnętrznym, które w ogóle nie ma łącza do przychodzącego listu przewozowego.

Kod składu celnego

Wartość w tym ustawieniu musi być kodem składu celnego dla firmy. Jeśli wartość zostanie wypełniona, np. 1234, pole WłaścicielStanu Magazynowego–KodSkładuCelnego w przychodzącym liście przewozowym (WBI) zostanie wypełnione wartością 20171234051002, gdzie 2017 = rok, 1234 = kod składu celnego, 051 = dzień odebrania towarów, a 002 = liczba dostaw towarów odebranych tego dnia.

Deklarowanie zgłoszenia wywozowego (EXP) jako nie ze składu celnego

Jeśli to ustawienie jest włączone, przy tworzeniu zgłoszenia wywozowego (EXP) wszystkie towary są deklarowane jako nie ze składu celnego, niezależnie od ich kategorii.

Kod eksportowy do przekroczenia granicy

To ustawienie ma domyślną wartość 40 – droga powietrzna i zostanie automatycznie dodane do pola KodSposobuPrzekraczaniaGranicy w dokumentach zgłoszenia celnego wywozowego (EXP). Wartość w tym ustawieniu można zmienić na 50 – poczta. Ta wartość wyjaśnia, w jaki sposób towary przekraczają granicę. W zgłoszeniu celnym wywozowym istnieje kilka opcji do wyboru w polu KodSposobuPrzekraczaniaGranicy.

Drukowanie nazwy zgłaszającego TVINN

Wartością w tym ustawieniu powinna być nazwa firmy, której używa się w TVINN – elektronicznym systemie wymiany deklaracji celnych.  Tutaj wprowadza się nazwę zgłaszającego wywóz, która będzie widoczna na formularzu wywozowym TVINN. Tą wartością może być „Hatteland”.

Wyświetlanie liczb dziesiętnych dla danych wyjściowych faktury celnej proforma

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, liczby dziesiętne dla danych wyjściowych faktury celnej proforma są wyświetlane. Zgłoszenie celne wywozowe (EXP) wyświetla pole CENA, a nie KWOTA, ze zgłoszenia celnego wywozowego

Przechowywanie dokumentów zgłoszenia celnego wywozowego (EXP)

Wartość w tym ustawieniu określa, gdzie przechowywać dokumenty zgłoszenia celnego wywozowego (EXP), w której bazie danych, jeśli jest to Grupa. Ta firma może ponosić odpowiedzialność za odprawę celną dla kilku firm w obrębie tej samej grupy. Format do użycia w tym ustawieniu to baza danych: LLL-LL (L dla liter).

Nazwa firmy dla TVINN

Wartością w tym ustawieniu powinna być nazwa firmy, której używa się w TVINN – elektronicznym systemie wymiany deklaracji celnych. Wartością może być „Hatteland AS” i pojawi się ona w dokumentach odprawy celnej.

Identyfikator TVINN

Wartość w tym ustawieniu powinna być identyfikatorem firmy w TVINN.

Format, którego należy użyć, to: NN NN NN NN (N dla liczb)

Unikalny Przewoźnik–KodSkładuCelnego (NrDostawy) na przychodzącym liście przewozowym (WBI)

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, przy dodawaniu kodu w polu Przewoźnik–KodSkładuCelnego (NrDostawy) w przychodzącym liście przewozowym (WBI) zostanie wykonane sprawdzenie, czy ten kod już istnieje w przychodzącym liście przewozowym w bazie danych tej firmy. Jeśli to ustawienie dodatkowo ma wartość w innych bazach danych, takie samo sprawdzenie odbędzie się na przychodzących listach przewozowych w tych bazach danych. Jeśli wartość Przewoźnik–KodSkładuCelnego istnieje w innych przychodzących listach przewozowych, nie możesz jej użyć ponownie. To ustawienie jest również używane do aktualizacji pola WłaścicielStanuMagazynowego–KodSkładuCelnego o numer seryjny na przychodzącym liście przewozowym. Wykonywane jest sprawdzenie ostatniego użytego numeru seryjnego w tej bazie danych firmy lub w bazach danych dodanych jako wartość w tym ustawieniu, a następny numer seryjny jest dodawany w polu WłaścicielStanuMagazynowego–KodSkładuCelnego. Format, którego należy używać jako wartość w ustawieniu, to jedna lub kilka baz danych: LLL-LL lub LLL-LL, LLL-LL (L dla liter)

Aktualizacja tabeli KosztZestawu przy zmianie taryfy

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, przy zmianie ProcCła lub PodatkuŚrodowiskowego w Taric (TAR) zaplanowane zadanie wsadowe „Produkt: seria: Aktualizacja Zestawu” będzie uruchamiane dla tej firmy. Ponadto wartością w tym ustawieniu musi być CŁO–UE, jeśli pole Unia w Taric zawiera wartość „UE”. Jeśli pole Unia nie zawiera wartości „UE”, wartością w tym ustawieniu musi być CŁO–NO

Używanie TVINN do deklaracji celnych

Jeśli to ustawienie ma wartość „WŁ.”, firma korzysta z TVINN – elektronicznego systemu do wymiany deklaracji celnych.