Skip to main content

[en] Knowledge Center

Finanse

Wynikiem procesów finansowych w firmie są informacje finansowe wykorzystywane wewnętrznie i zewnętrznie. Procesy podlegają zasadom i przepisom, które mogą zostać zmienione przez władze.

Procesy finansowe należy obsługiwać z rozwagą, aby zarząd, akcjonariusze, banki i władze otrzymywali wystarczającą ilość informacji i byli dobrze poinformowani o statusie finansowym firmy.

Wyniki procesów finansowych

  • Prawidłowy obraz ekonomiczny firmy i sprawozdania o jej wartości dla danego okresu obrachunkowego.

  • Rzetelna podstawa dla historycznych i przyszłych analiz firmy, które są użyteczne dla wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

Najważniejszą funkcją w firmie jest jej podstawowa działalność. Obok niej znajduje się zarządzanie finansami. Wszystkie firmy, niezależnie od ich rozmiaru i branży, są uzależnione od prawidłowego zarządzania finansami.

Departament finansowy ma za zadanie codziennie monitorować transakcje finansowe z nabywcami i dostawcami. Monitorowanie i uzgadnianie księgowań Księgi Głównej to inne ważne zadania wykonywane codziennie. Raporty należności i zobowiązań według terminów płatności będą stanowiły podstawę sprawozdań finansowych, raportów i analiz, które pomogą zarządowi podejmować właściwe decyzje krótko- i długoterminowe.

Zadania, które obejmuje ten proces

  • Rejestry bazowe – konfigurowanie i utrzymywanie Planu kont, domyślnych konta i grup kont są przykładami zadań, które obejmuje ten proces.

  • Księga Główna – Księgi Głównej (KG) używa się do monitorowania statusu finansowego firmy. W tym miejscu obsługiwane są zamknięcia okresu obrachunkowego, obliczanie i uzgadnianie VAT oraz śledzenie wartości stanu magazynowego. Odchylenia i błędy są wykrywane poprzez uzgadnianie Księgi Głównej.

  • Należności – przykładami zadań, które obejmuje ten proces są: obsługa płatności od nabywców, monity, salda nabywcy i kwoty zobowiązań.

  • Zobowiązania – przykładami zadań, które obejmuje ten proces są: obsługa płatności na rzecz dostawców, salda kwot zobowiązań i przyszłe dostawy.

  • Płynność – obsługa płatności przychodzących i wychodzących z banku jest podstawą zarządzania płynnością. Istnieją rozwiązania do ręcznej i elektronicznej obsługi płatności. W tym procesie mieści się konfiguracja, utrzymywanie i monitorowanie kont bankowych.

  • Aktywa – częścią tego procesu jest rejestracja inwestycji. Rejestr środków trwałych zawiera szczegółowy przegląd comiesięcznego umorzenia. Istnieją narzędzia do zarządzania cyklem życia indywidualnych aktywów.

  • Budżet – budżetowanie ma kluczowe znaczenie dla analizy liczb i planowania przyszłych działań poprzez porównywanie wartości historycznych i rzeczywistych. Istnieje możliwość grupowania kont Księgi Głównej, aby ułatwić porównanie.