Skip to main content

[en] Knowledge Center

Umowy kupna dostawcy (SPC)

Umowa to pisemne porozumienie pomiędzy firmą a dostawcą dotyczące cyklicznych dostaw. Użyj aplikacji SPC, aby zachować przegląd swoich umów i konfigurować powiadomienia o tym, kiedy umowa wymaga przeglądu, odnowienia lub zbliża się do daty wygaśnięcia.

SPC_1.jpg

Tworzenie nowej umowy kupna

 1. Rozpocznij w aplikacji Umowy kupna dostawcy (SPC). Aby otworzyć aplikację SPC, znajdź pozycję Zaopatrzenie w menu RamBase, a następnie pozycję Zarządzanie umowami. Kliknij pozycję Umowy kupna, aby wejść do aplikacji SPC.

 2. Kliknij przycisk Utwórz umowę.

 3. Wypełnij informacje w oknie podręcznym:

  1. Tytuł – nazwa umowy.

  2. Data wejścia w życie – początek umowy kupna dostawcy (SPC).

  3. Data wygaśnięcia – koniec umowy kupna dostawcy (SPC).

  4. Nabywca – wybierz nabywcę (CUS) z aplikacji CUS.

  5. Główna osoba odpowiedzialna – wybierz osobę odpowiedzialną za umowę.

  6. Kategoria – wybierz spośród różnych kategorii.

  7. Termin odnowienia w dniach – minimalna liczba dni przed datą wygaśnięcia, kiedy umowa może zostać anulowana lub odnowiona.

  8. Podlega wypowiedzeniu – określa, czy umowa może zostać rozwiązana.

  9. Okres wypowiedzenia (dni) – długość okresu wypowiedzenia w dniach.

 4. Kliknij przycisk OK. Spowoduje to ustawienie SPS w statusie 1 (nowa), co oznacza, że nie jest aktywna.

 5. W menu kontekstowym wybierz opcję Aktywuj, aby ustawić status SPC na wartość 4 (aktywna).

Możesz dodać opcjonalne informacje:

 • Pomocnicza osoba odpowiedzialna – wybierz pomocniczą osobę odpowiedzialną.

 • Opis – opis przedmiotu umowy.

 • Finansowe

  • Całkowita wartość – łączna wartość umowy obliczona na podstawie wartości na okres.

  • Wartość – wartość pieniężna za okres.

  • Waluta – trzyznakowy kod waluty zgodny z normą ISO 4217.

  • Okres – okresowy harmonogram umowy. Wartości: miesiąc = 30 dni, tydzień = 7 dni, rok = 365 dni, kwartał = 90 dni.

Powiadomienia

Użyj karty Powiadomienia, aby skonfigurować osoby, które będą otrzymywać powiadomienia i czy będą one dotyczyć odnowienia, przeglądu czy wygaśnięcia.

W menu kontekstowym wybierz opcję Wychodzące e-maile, aby wyświetlić wszystkie wysłane wiadomości e-mail dotyczące wybranej SPC.

 1. Wejdź na kartę Powiadomienia.

 2. Kliknij przycisk Utwórz powiadomienie.

 3. Wypełnij informacje w oknie podręcznym:

  1. Imię i nazwisko – wybierz osobę, która ma otrzymać powiadomienie.

  2. Zdarzenie – wybierz spośród trzech zdarzeń: odnowienie, przegląd i wygaśnięcie.

  3. Liczba dni przed powiadomieniem – liczba dni przed zdarzeniem, kiedy powiadomienie ma zostać dostarczone.

  4. Powiadom przez – sposób odbierania powiadomienia.

 4. Kliknij ikonę Edytuj lub Odrzuć, aby edytować lub odrzucić powiadomienie.

Monitorowanie umów sprzedaży

Aby wycofać SPC, w menu kontekstowym użyj opcji Wycofaj, aby ustawić ją w statusie 9 (wycofana).

Aby wyświetlić zmiany wprowadzone w SPC oraz użytkowników, którzy wprowadzili poszczególne zmiany, w menu kontekstowym wybierz opcję Historia weryfikacji.

Aby wyświetlić wszystkie umowy zakupu (SPC) połączone z nabywcą (SUP), wybierz opcję Wyświetl umowy w menu kontekstowym aplikacji SUP.